Regulamin Bag More.

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Gift More s.c., zwanym dalej Dostawcą, a firmą składającą Zamówienie w firmie Gift More s.c.., zwaną dalej Zamawiającym. Ogólne Warunki Współpracy pozostają wiążące bez dodatkowego powiadomienia również, gdy Zamówienie jest z nimi niezgodne. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Współpracy są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.


Definicje: Bag More przynależy i jest częścią Gift More s.c.  Renata Lęcka, Krzysztof Lęcki, z siedzibą w Korczewie n/Bugiem przy ulicy Siedleckiej 51B, NIP 532 206 28 48, REGON 365930928
Kontrahent – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z Gift More s.c. Lub składa Gift More s.c. zamówienie w zakresie przedmiotu działalności Gift More s.c..
Towar – różnego rodzaju przedmioty wchodzące w skład Oferty Handlowej firmy Gift More s.c., a także usługi z nimi związane, w szczególności  produkcji toreb bawełnianych ze znakowaniem i konfekcjonowania upominków reklamowych.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy złożona przez Kontrahenta w formie pisemnej, przesłanej pocztą elektroniczną, która zawiera co najmniej dokładne oznaczenie Kontrahenta, imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Kontrahenta, przedmiot Zamówienia wraz z określeniem ilości zamawianego Towaru, termin realizacji Zamówienia oraz dokładne dane i wymagania zamawianej usługi.


§ 1 Zakres zobowiązywania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obejmują: oferty, zamówienia, umowy sprzedaży, znakowania, dostawy oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawierane z Kontrahentami, których stroną jest Gift More s.c., a które zawierane są w związku z przedmiotem działalności Gift More s.c.. 2. Gift More s.c. nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami współpracy, wzorcami umów, regulaminami lub innymi ogólnymi dokumentami regulującymi współpracę, które są stosowane przez Kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie. 3. Z wyjątkiem wspólników Gift More s.c. i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden z pracowników Gift More s.c. nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Współpracy. 4. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 2 Zamówienia
1.Gift More s.c. akceptuje jedynie składanie Zamówień drogą elektroniczną w formie pisemnej. 2. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Gift More s.c. lub dostarczenia zamówionego Towaru. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wysyłane jest przez Gift More s.c. na adres poczty elektronicznej Kontrahenta.
3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy. Wszelkie cenniki, Gift More s.c. dostępne w jakikolwiek sposób, nie mogą stanowić roszczenia do zawarcia umowy na zasadach w nich przedstawionych. Zawarcie umowy wymaga wyraźnego potwierdzenia warunków umowy przez Gift More s.c. Uznaje się, że termin dostawy zamówionego Towaru jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. 4. W przypadku nieokreślenia przez Kontrahenta krótszego terminu obowiązywania Zamówienia, Kontrahent jest związany Zamówieniem przez 20 dni roboczych, poczynając od dnia następnego po dostarczeniu Zamówienia. Kontrahent jest związany dłuższym terminem Zamówienia, o ile taki termin zawarł w Zamówieniu. 5. W zakresie Zamówień związanych z wykonaniem nadruku Gift More s.c. zastrzega, że kolory nadruków na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na papierze (PANTONE, CMYK), co wynika z odrębnej specyfiki znakowanych materiałów. Matryce, klisze, sita i inne formy materiały służące do wykonania znakowania wykorzystane do realizacji Zamówienia stanowią własność Gift More s.c.
6. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany dotyczące zaakceptowanej wizualizacji nadruku nie będą możliwe. 7. Zastrzegamy, iż niedotrzymanie terminu wcześniej uzgodnionego jako ostateczny nie jest podstawą do reklamacji towaru – w szczególności gdy przyczyna nie jest zależna od nas ( doręczenie i wysyłka). 8. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym Zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Współpracy wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych Zamówień i umów pomiędzy Kontrahentem a Gift More s.c., o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia Gift More s.c. 9. W przypadku Kontrahenta, który składa Zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest on dostarczyć aktualne kopie następujących dokumentów: – wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, – decyzja o nadaniu nr NIP, – zaświadczenie o nadaniu nr REGON.


§ 3 Ceny
1. Podane ceny nie obejmuję ubezpieczenia, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych. 2. Koszty transportu strony ustalają każdorazowo indywidualnie 3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.
4. Gift More s.c. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Kontrahentem w przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen dostawców lub zwyżki kursu walutowego, chyba że Kontrahent wyrazi zgodę na zmianę wcześniej ustalonych cen.


§ 4 Prawa autorskie i przemysłowe
1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej Towary są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Towarowymi. 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz pokrewne związane z Towarem przysługują Gift More s.c. chyba, że strony inaczej postanowiły. Przeniesienie tych praw lub udzielenie na nie licencji wymaga zawarcia odrębnego pisemnego porozumienia. 3. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez Gift More s.c. konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku Towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych wymienionym, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił Gift More s.c. w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez Gift More s.c. naruszone zostaną prawa osób trzecich, Kontrahent na mocy niniejszej umowy, zwalnia Gift More s.c. od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na Kontrahenta. 4. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku Towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie Gift More s.c. Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które mają być wykorzystane w realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Gift More s.c. jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i odstąpienia od umowy. 5. Gift More s.c. zachowuje wszelkie wyłączne prawa autorskie i przemysłowe w stosunku do przekazanych Kontrahentowi rysunków, projektów, planów i innych opracowań, chyba że w zawartej umowie strony postanowiły inaczej. Bez pisemnej zgody Gift More s.c. Kontrahent nie może wykorzystywać, powielać, kopiować oraz wydawać osobom trzecim przekazanych mu rysunków, zdjęć, projektów, planów i innych opracowań. Na żądanie Gift More s.c. Kontrahent zobowiązany jest do ich trwałego usunięcia lub zniszczenia.


§ 5 Eksport/import
Dostarczone przez Gift More s.c. Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystywania w kraju dostawy wskazanym przez Kontrahenta. Ponowne eksportowanie Towarów wskazanych w umowie – pojedynczo lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z kupującym kraju dostawy. Kontrahent jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.


§ 6 Płatność, faktura VAT
1.Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Gift More s.c. po wydaniu Towaru Kontrahentowi płatne  przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury przez Kontrahenta, o ile strony w umowie nie określą innego terminu płatności. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Gift More s.c.. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Kontrahent. 2. Kontrahent składając Zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Gift More s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Kontrahenta danymi.
3. Każdy nowy podmiot, który zaczyna współpracę z firmą Gift More s.c. zobowiązany jest do dokonania 100% płatności za 3 pierwsze zamówienia na minimalną łączną kwotę 12.000 zł netto na podstawie faktury pro-forma. 4. Klient oświadcza, ze zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od Towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z pózn. zm.) – jest czynnym podatnikiem podatku od Towarów i usług (VAT). Klient upoważnia Gift More s.c. (wyraża zgodę) na wystawianie i przesyłanie mu faktur VAT bez jego podpisu. 5. Faktury VAT wręczane są klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi do rąk własnych, dołączane do wysyłki na adres wskazany przez klienta lub wysyłane w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktura może być wysłana na adres inny niż adres wysyłki Towaru jedynie na wyraźne życzenie Kontrahenta, potwierdzone drogą elektroniczną poprzez jednoznaczne wskazanie adresu wysyłki faktury. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta, Gift More s.c. uprawniony jest do: a. wstrzymania dostarczenia kolejnych partii zamówionego Towaru aż do momentu pełnego uregulowania zaległych płatności b. obciążenia Kontrahenta kosztami wysłania upomnienia w wysokości 50 złotych za każde wysłane upomnienie c. naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia. 7. Gift More s.c. uprawniony jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych Kontrahentowi rabatów i upustów, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta. Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy przez Gift More s.c. bez wypowiedzenia. 8. Gift More s.c. nie będzie akceptował płatności w postaci czeków i weksli, chyba że w sposób wyraźny oświadczy inaczej.


§ 7 Dostawy, wydanie Towaru
1. Gift More s.c. ze względu na specyfikę procesu produkcji Gift More s.c. ma prawo dostarczyć do 5% zamówionej ilości Towaru mniej. Kontrahent zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. 2. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kontrahenta w terminie umówionym, Gift More s.c. – o ile będzie to możliwe – dokona przechowania Towaru na koszt i odpowiedzialność Kontrahenta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Kontrahent miał odebrać Towar) lub Gift More s.c. uprawnione jest do odstąpienia od realizacji tego Zamówienia bez wyznaczania Kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru. Jednocześnie Gift More s.c. uprawnione jest do dochodzenia od Kontrahenta kary umownej w wysokości: a. 80% wartości brutto zamówionego przez Kontrahenta Towaru bez znakowania b. 100% wartości Towaru oznakowanego zgodnie z projektem, a Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Gift More s.c. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia Gift More s.c. prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Towar wydany lub wysłany Kontrahentowi nie podlega zwrotowi ani zamianie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 9. 4. Termin realizacji Zamówienia i dostawy Towaru ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku: a. gdy Kontrahent żąda zmian w Zamówieniu po jego zatwierdzeniu, które wpływają na termin jego realizacji – o okres określony przez Gift More s.c., a konieczny do prawidłowej realizacji zmienionego Zamówienia b. gdy z powodu niezależnej od Gift More s.c. przyczyny nie jest możliwe dochowanie terminu realizacji Zamówienia i dostawy – o okres występowania zdarzenia powodującego niemożność realizacji zlecenia oraz okres konieczny do uruchomienia normalnego procesu produkcji. 5. W przypadku znakowania Towaru przez Gift More s.c. termin realizacji umowy jest liczony od momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego. 6. Gift More s.c. zastrzega możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści Zamówienia lub umowy. W takim przypadku Gift More s.c. jest uprawnione do wystawienia stosownej faktury VAT obejmującej zrealizowaną część Zamówienia.


§ 8 Współdziałanie Kontrahenta
1. Jeżeli wymaga tego charakter Zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania z Gift More s.c. według swojej najlepszej wiedzy i woli. 2. W przypadku braku współdziałania Kontrahenta, co uniemożliwia prawidłową realizację Zamówienia, Gift More s.c. będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Kontrahenta. 3. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności konieczność dostarczenia wymaganych zezwoleń, oświadczeń osób trzecich, planów technicznych, grafiki w odpowiednim formacie,  wzorów, itd.

§ 9 Reklamacje
1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Gift More s.c. z tytułu rękojmi. Wobec pozostałych Kontrahentów Gift More s.c. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych poniżej. 2. Uprawnienia Kontrahenta z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty odebrania rzeczy lub daty kiedy Towar miał być odebrany, a z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta nie został odebrany. 3. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Gift More s.c.. 4. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru, w szczególności czy dostarczony Towar jest zgodny z potwierdzonym Zamówieniem i wizualizacją, niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia odbioru Towaru. Jeżeli Kontrahent stwierdzi wady Towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest we wskazanym terminie poinformować o tym Gift More s.c. szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki. W przypadku reklamacji jakościowej wymagana jest dokumentacja fotograficzna wad Towaru. 5. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności. 6. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie jest zgodny z potwierdzonym Zamówieniem Gift More s.c. zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów. 7. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kontrahent zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar do biura Gift More s.c. przy ul. Siedleckiej 51B, 08-108 Korczew. 8. Gift More s.c. nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu. 9. Gift More s.c. nie jest zobowiązany do uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy:
a. wada dotyczy Towaru poza katalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne Zamówienie Kontrahenta b. Kontrahent błędnie korzystał z Towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył c. Kontrahent lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w Towar d. wada wynikła z nieodebrania przez Kontrahenta Towaru w terminie 10. Gift More s.c. jest zobowiązane do naprawienia szkód Kontrahenta tylko w przypadku, gdy szkody te są spowodowane przez umyśle działania Gift More s.c. lub jego rażące niedbalstwo. W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wyłączone. 11. Kolory nadruków w skali PANTONE są jedynie orientacyjnymi wartościami do których Wykonawca postara się uzyskać kolor możliwie bliski. Zastrzegamy sobie możliwość odstępstwa od położenia nadruku w przedstawionej wizualizacji do +/- 2cm. Zastrzegamy sobie możliwość odstępstwa produktów po uszyciu do +/- 3 cm., zastrzegamy kurczenie się materiału podczas prania  do 20 % -  Tego rodzaju reklamacje będą odrzucane.


§ 10 Zabezpieczenia
1. W przypadku udzielenia Kontrahentowi przez Gift More s.c. kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności) Kontrahent zobowiązany jest do: a. wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, lub b. dostarczenia na żądanie Gift More s.c. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 2. W przypadku Kontrahentów będących osobami prawnymi deklaracja wekslowa zawierać będzie poręczenie (awal) przez osoby zasiadające w organach zarządzających Kontrahenta. 3. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kontrahent. 4. Gift More s.c. ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia (wydanie Towaru) do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia. 5. Ponadto Klient zobowiązany jest do: a. bieżącego aktualizowania wypisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, b. bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji o nadaniu numeru NIP, c. poinformowania Gift More s.c. na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuacje finansowa Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacja oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek o upadłość lub wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne w stosunku do Klienta.


§ 11Zakończenie i rozwiązanie umowy
1. Umowa ulega zakończeniu w przypadku wydania Towaru i zapłaceniu przez Kontrahenta całości należności wynikających z umowy. 2. Gift More s.c. jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: – złożenia przez Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego, – złożenia przez wierzycieli Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości Kontrahenta; – niedostarczenia przez Kontrahenta wymaganego zabezpieczenia udzielanego kredytu kupieckiego.


§ 12 Poufność
1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego. 2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom z nią współpracującym. 3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.


§ 13 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany ogólnych warunków umów wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. W przypadku zmiany przez Gift More s.c. ogólnych warunków umów, zmiany wchodzą w życie w okresie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej lub przesłanej w formie elektronicznej do Kontrahenta. 3. Właściwe dla umów zawieranych przez Gift More s.c. jest prawo polskie. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd właściwy dla Gift More s.c.